Menu

Helfo

Tannbehandling dekkes i liten grad

I Norge betaler man som regel tannlegeregningen sin selv. Men det finnes noen unntak, og disse unntakene gjelder også i utlandet: Det er 15 regler for om du kommer inn under Helfos refusjonsordning.

Selv om tilstanden din faller inn under de 15 punktene, kan det være tilleggskrav for å få rett til dekning. Du må kunne dokumentere at din tilstand eller din situasjon gir deg rett til refusjon av behandling. Skjema skal sendes inn innen 6.mnd etter at behandlingen STARTET. På denne linken kan du trykke på din tilstand for å lese mer inngående om kravene: http://www.regjeringen.no/contentassets/3cd4c7b5ad8e4eadb83c88a97a444aab/rundskriv-i-4-2016.pdf

HAR DU RETT PÅ REFUSJON FRA HELFO, VIL EGENANDELEN DIN BLI BETYDELIG MINDRE OM DU TAR BEHANDLINGEN HOS OSS.

MELD DEG PÅ NYHETSBREV OM HELFO HER

Mine tannleger har helfoskjema på klinikken som de fyller ut for deg. Dette sendes på epost i ettertid. Har du ikke fått skjema innen 2-3 uker må du purre på oss.

Link til skjema som pasienten skal fylle ut og sende til Helfo sammen med det man får med fra tannlegen: http://helfo.no/Lists/Skjema/Attachments/83/Krav%20om%20refusjon%20for%20tannbehandling%20i%20E%C3%98S-pasient-05-24a.02-bokm%C3%A5l.pdf

Har du spørsmål om Helforeglene, ta kontakt her.

* NAVN
* E-MAIL
* TLF
Skriv inn ditt spørsmål
* JEG HAR LEST OG GODTATT PERSONVERNREGLENE
 

Les personvernreglene Her

Tilstand 1: Sjelden medisinsk tilstand (SMT)

Med sjeldne medisinske tilstander menes enkeltdiagnoser som forekommer i antall opp til 1:10 000 individer eller totalt om lag 500 personer i Norge. Hvis en pasient har en diagnose som står på listen, og tilstanden er av varig karakter, kan vedkommende ha rett til stønad. (SMT-listen i Excel og SMT-listen i? PDF). Den sjeldne medisinske tilstanden må være varig.

Listen er delt i to

  • A-listen – gir rett til stønad til nødvendig tannbehandling
  • B-listen – gir rett til stønad til nødvendig tannbehandling forårsaket av sykdommen

På diagnoser som omfattes av B-listen er det en forutsetning at tannlegen i de enkelte tilfeller vurderer hvorvidt tilstanden har medført økt behov for tannbehandling.

SMT-listen blir jevnlig oppdatert av HELFO. Du finner også informasjon om synonymer for de sjeldne medisinske tilstandene i egen fane i SMT-listen og på www.orpha.net . Rettigheten til pasienten gjelder fra den datoen diagnosen stilles. For diagnoser som fjernes fra listen, yter HELFO stønad til behandling som er påbegynt innen seks måneder etter at tilstanden er fjernet fra listen.

Behandlingen dekkes etter honorartakst.

Tilstand 2: Leppe-kjeve-ganespalte

HELFO utbetaler stønad til tannbehandling som har direkte relasjon til leppe-kjeve-ganespalte (LKG). Pasientene må være henvist fra sentraliserte LKG-team.

Behandlingen dekkes etter honorartakst.

Tilstand 3: Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig

Ved krefttilstander og lokalt aggressive tilstander (som store kjevecyster, benigne svulster og osteomyelitt), som direkte påvirker munnhulen/kjevene, kan pasienten har rett til stønad til tannbehandling. Selve sykdommen eller behandlingen av denne må ha ført til behov for tannbehandlingen.

Utgiftene til pasientene dekkes etter honorartakst.

Tilstand 4: Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander

Denne bestemmelsen kan gi stønad til nødvendig infeksjonsforebyggende tannbehandling der infeksjonsspredning fra munnhulen kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for pasienten. Det må dokumenteres ved erklæring fra lege/spesialist/sykehusavdeling at vilkåret er oppfylt.
Det ytes stønad ved følgende medisinske tilstander og behandlinger:

a) Hjerteoperasjon

b) Dialysebehandling – mens pasienten er under behandling

c) Organtransplantasjon og ved etterfølgende immunsuppressiv behandling – kan ofte være aktuelt livet ut

d) Benmargstransplantasjon – til pasienten er ferdigbehandlet, stamcellebehandling – til pasienten er erklært frisk

f) Høydose i denne samanheng er kurative doser, i motseting til pasienter som går på lavdosebehandlinger som methotrexate ved for eksempel osteoporose

g) hiv/aids

h) Kreftpasienter med skjelettmetastaser i forbindelse med behandling med benmodulerende medikamenter – for eksempel behandling med Zometa eller Xgeva

i) Strålebehandling mot kjevene ved kreftsykdom og/eller ved etablert medikamentassosiert kjeveosteonekrose

Dersom tenner må fjernes som ledd i den infeksjonsforebyggende behandlingen, får pasienten også stønad til nødvendig rehabilitering.

Behandlingen dekkes etter honorartakst.

Tilstand 5: Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)

Denne bestemmelsen omfatter behandling som utføres på kirurgisk og/eller oralmedisinsk indikasjon. Det ytes ikke stønad til behandling av karies og periodontale sykdommer etter denne bestemmelsen.

Etter denne bestemmelsen ytes det stønad kun etter takstene 403-418 og 420. Takstene i takstgruppe A, H og I kan brukes i tillegg. I tillegg kan pasienten få stønad til hard, heldekkende bittskinne ved behandling av eller symptomer på kjeveleddslidelsen temporomandibulær dysfunksjon (TMD), takst 705. Stønad til injeksjon i kjeveledd ytes etter takst 706.

Behandlingen dekkes etter refusjonstakstene.

Godkjente egenandeler inngår i ordningen for frikort for egenandelstak 2. Pasienten skal derfor ha egen kvittering fra tannlegen på betalte egenandeler.

Tilstand 6: Periodontitt (tannkjøttsykdom)

Det ytes stønad ved:

a) Behandling av marginal periodontitt og periimplantitt: Pasienten får stønad til systematisk behandling med sikte på å oppnå infeksjonskontroll. Behandlingen må være målrettet og faglig strukturert for å være stønadsberettiget. Forebyggende, rutinemessig tannrens eller behandling av gingivitt får pasienten ikke stønad til.

Utgiftene dekkes etter refusjonstakstene under takstene 501-505. Takster i takstgruppe A, H og I kan brukes i tillegg. Takst 501 kan benyttes inntil 12 ganger per kalenderår. I tillegg kan takst 501 benyttes i kombinasjon med takst 502.

Etter folketrygdloven ? 5-6a ytes det også stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling av marginal periodontitt utført av tannpleier.

Behandlingen dekkes etter refusjonstakstene.

Godkjente egenandeler (ikke mellomlegget) inngår i ordningen for frikort egenandelstak 2. Pasienten skal derfor få egen kvittering på betalte egenandeler fra tannlegen, del 2 på skjema for tannbehandling.

b) Rehabilitering ved tanntap som følge av grav marginal periodontitt: Pasienten kan få stønad til erstatning av tenner vedkommende taper på grunn av denne tannkjøttsykdommen. Det gis stønad til permanent erstatning kun en gang per tann. Det må være dokumentert at tannen gikk tapt som følge av marginal periodontitt etter 1. mai 2002. Tenner bak den 5. tanna i tannrekka gir HELFO som hovedregel ikke erstatning for.

Før behandlingen påbegynnes, skal det utarbeides en behandlingsplan og en plan for oppfølging av rehabiliteringen. Planene skal journalføres. Av journalen skal det fremgå hvorfor aktuell(e) tann/tenner ekstraheres og ikke behandles for marginal periodontitt.

Munnhulen må være sanert for oralpatologiske tilstander, herunder marginal periodontitt, før implantat settes inn.

Skal pasienten ha implantater, får vedkommende stønad kun for behandling som er utført av godkjente spesialister/spesialisttannleger. Det betyr at implantater må settes inn i spesialist i orallirurgi og oral medisin, maxillofacial kirurg eller spesialist i periodonti, og at protetikkdelen må utføres av spesialgodkjent tannlege eller spesialist i oral protetikk.

Tannlegen som er ansvarlig for gjennomføring av behandlingen har ansvar for å utarbeide en behandlingsplan. Tannlegen, som skal ha ansvar for oppfølging etter utført rehabilitering, skal utarbeide oppfølgingsplanen.
Det ytes stønad til kun en rehabilitering per tapt tann forårsaket av marginal periodontitt. Det kan gjøres unntak fra denne hovedregelen dersom protetisk erstatning og/eller implantat må fjernes/gjøres om som følge av at flere tenner må trekkes på grunn av marginal periodontitt. I disse tilfellene kan det gis stønad til hel- eller delprotese. Blir de tapte tenner erstattet med fast protetikk, ytes det kun stønad for de tapte tenner som det tidligere ikke er gitt stønad for.

Utgiftene dekkes etter takstene 500-takstene. Takstene 509-517 omfatter alle klinikse prosedyrer. Takstene 1-5 (undersøkelse og etterkontroll) kan brukes i tillegg. Takstene 808-810 kan brukes av spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi, som står ansvarlig for billedtaking og tolkning av bilder.
Etter denne bestemmelsen ytes det ikke stønad for kirurgisk behandling etter takstene 421-423.

Takst 401/402 kan benyttes i forbindelse med takst 514, når man har til hensikt å erstatte tapte tenner med implantat etter takst 514.

Tilstand 7: Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)

Denne bestemmelsen omfatter følgende tannutviklingsforstyrrelser:

a) Amelogenesis imperfekta (ufullstendig emaljedannelse)

b) Dentinogenesis imperfekta (ufullstendig tannbensdannelse)

c) Tannagenesi (medfødt manglende tannanlegg)

d) Alvorlig dentindysplasi (meget korte tannrøtter)

e) Alvorlig mineraliseringsforstyrrelse og/eller morfologiske utviklingsforstyrrelser

f) Tannluker på grunn av retinerte fortenner, hjørnetenner og premolarer

Behandlingen av tannutviklingsforstyrrelsen må være av vesentlig betydning for funksjon og estetikk og ha direkte sammenheng med utviklingsforstyrrelsen.

Til pkt. c): det ytes ikke stønad til dekning av utgifter til behandling av agenesi av 1. og/eller 2. premolar. Unntatt er ved agenesier ved flere enn to premolarer hos samme person.

Behandlingen dekkes etter honorartakst.

Tilstand 8: Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)

Ved bittanomalier (bittavvik) kan pasienten få dekket noe av utgiftene til kjeveortopedi (tannregulering). Det må foreligge henvisning fra annen tannlege eller tannpleier før behandling hos kjeveortoped starter. En henvisning er gyldig i 24 måneder.

Stønadens størrelse beregnes ut fra takster og avhenger av bittavvikets alvorlighetsgrad:

Gruppe a ?svært stort behov? får 100 prosent dekning etter honorartakstene

Gruppe b ?stort behov? får 75 prosent dekning etter honorartakstene

Gruppe c ?klart behov? får 40 prosent dekning etter honorartakstene
I rundskrivet (lenke) er det listet opp hvilke bittavvik/diagnoser som omfattes av gruppene a til c. Omfattes pasienten ikke av opplistingen, fyller vedkommende heller ikke vilkårene for stønad fra HELFO.

Rundskrivet angir også visse andre vilkår for rett til stønad. Ved tilstander som er nevnt under bokstavene b og c må behandlingen være påbegynt senest det året pasienten fyller 20 år.

Godkjente egenandeler for undersøkelse før oppstart av kjeveortopedisk behandling (inkludert nødvendige laboratorieprøver og røntgenundersøkelser) inngår i ordningen for frikort for egenandelstak 2.
For familier med flere enn ett barn som fyller vilkårene for stønad til kjeveortopedi gis det stønad etter en høyere prosentsats fra og med det andre barnet.

Ved samlivsbrudd omfattes den av foreldrene som har retten til barnetrygden for de aktuelle søsken av ordningen om søskenmoderasjon. Der de aktuelle søsken har halvsøsken, er det et vilkår av barnetrygden for de aktuelle søsken utbetales til søsknenes felles mor/far.

Der ett/flere søsken er adoptert, omfattes barnet/barna av ordningen fra tidspunktet for adopsjonsbevillingen. Som dokumentasjon på bosted godtas blant annet utskrift fra folkeregisteret. Ved avtale om delt bosted, jf. Barnelova ? 36, vil avtalen mellom foreldrene være nødvendig tilleggsdokumentasjon for å oppnå søskenmoderasjon.

Tilstand 9: Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)

I tilfeller der tenner er nedslitt etter tanngnissing (attrisjon) eller syreskader (erosjon) i en slik grad at tilstanden er av vesentlig betydning for funksjon og estetikk, kan pasienter få stønad til gjenoppbygging av tennene. Det er kun i de alvorlige tilfellene at pasienten får stønad fra HELFO, og du som tannlege må kunne dokumentere hvor alvorlige skadene er.

Behandlingen må planlegges ut fra sykdomsaktivitet, langtidsprognose og være mest mulig vevsbesparende der behandling med plastisk materiale er førstevalg. Dersom kroneterapi velges, må begrunnelse for valget journalføres.

Etter denne bestemmelsen får du ikke stønad til proteser (bro- eller implantatbasert protese) for tapte tenner, med mindre årsaken til tanntapet er rotfraktur som følge av attrisjon.

Behandlingen dekkes etter refusjonstakst.

Tilstand 10: Hyposalivasjon (munntørrhet)

Det ytes stønad til tannbehandling i de tilfeller hyposalivasjon har ført til økt kariesaktivitet. Stønad ytes kun i de tilfeller der det foreligger dokumentasjon på hyposalivasjon over tid, minimum ett år. Unntak fra observasjonstiden på ett år kan gjøres der det foreligger svært forhøyet kariesaktivitet og dersom verdiene for ustimulert saliva er <0,10ml/min og for stimulert saliva <0,70ml/min.

HELFO yter først og fremst stønad til konserverende tannbehandling (fyllinger og fyllingsmaterialer) for påførte kariesskader. Dersom tenner går tapt, kan pasienten også få stønad til tannprotetisk behandling for de tapte tennene.

Legemidler er den vanligste årsaken til munntørrhet. Det å ta et legemiddel som potensielt kan gi munntørrhet, er imidlertid ikke god nok dokumentasjon for å få stønad etter denne bestemmelsen.

Hyposalivasjon må dokumenteres ved kliniske funn som underbygger at pasienten har tilstanden, og at dette har medført økt kariesaktivitet.

Behandlingen dekkes etter refusjonstakst.

Tilstand 11: Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)

Det ytes ikke stønad til generell utskifting av tannrestaureringer etter denne bestemmelsen.

Det ytes stønad til:
a) Utskifting av tannrestaureringer og avtakbare proteser ved kontaktlesjoner i munnslimhinnen

HELFO kan yte stønad dersom pasienten har fått en skade på munnslimhinner som følge av en allergisk reaksjon mot fyllinger eller avtakbare proteser. Pasienten kan delvis få dekket utgifter til å skifte ut fyllinger/proteser som pasienten reagerer allergisk mot. HELFO yter ikke stønad til generell utskifting av tannrestaureringer etter denne bestemmelsen, kun til utskifting av materiale som har direkte kontakt med området der det er oppstått en allergisk reaksjon. HELFO yter heller ikke stønad på grunn av skader som skyldes mekanisk irritasjon eller skader som skyldes en bakenforliggende sykdom.

b) Utskifting av tannrestaureringer og avtakbare proteser ved objektive allergisk betingede hudlesjoner/slimhinnelesjoner forårsaket av eksisterende tannlegearbeider når lesjonene opptrer utenfor kontaktområde (fjernreaksjoner).

HELFO kan yte noe stønad dersom pasienten har fått skade på munnslimhinner som følge av en allergisk reaksjon mot fyllinger eller avtakbare proteser. Pasienten kan delvis få dekket utgifter til å skifte ut fyllinger/proteser som han reagerer allergisk mot.

HELFO yter ikke stønad til generell utskifting av tannrestaureringer etter denne bestemmelsen, kun til utskifting av materiale som har direkte kontakt med området der det er oppstått en allergisk reaksjon. HELFO yter heller ikke stønad på grunn av skader som skyldes mekanisk irritasjon eller skader som skyldes en bakenforliggende sykdom.

Pasienten kan også få delvis stønad til å få skiftet fyllinger eller avtagbare proteser når skaden oppstår utenfor kontaktområdet (fjernreaksjoner), dersom det foreligger erklæring om allergi fra spesialist i hudsykdommer.

Tannlegen og hudspesialisten velger i samråd md pasienten nytt tannbehandlingsmateriale.

Behandlingen dekkes etter refusjonstakstene.

Tilstand 12: Tannskade ved godkjent yrkesskade

Tilstand 13: Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)

TILSTAND 14: Sterk nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne.

TILSTAND 15: Helt eller delvis tanntap uten egne tenner i underkjeven.

Stønadsberettiget behandling skal gjenopprette tilstanden før ulykken fant sted. Tidligere skader og defekter, som ikke har sammenheng med ulykken, får pasienten ikke stønad til etter denne bestemmelsen.

Det ytes stønad til kjeveortopedisk behandling når slik behandling alene eller i kombinasjon med protetisk behandling gir et tilfredsstillende resultat.

a) Omfattende tannskade ved ulykke

HELFO yter stønad til behandling av omfattende tannskader som er av vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Stønaden er en engangsytelse til skaden er reparert. Eventuelt senere behandlingsbehov av samme tenner dekkes ikke under punktet om ulykke. Behandlingen må være påbegynt innen ett år etter at ulykken fant sted. Unntak fra ettårsregelen kan gjøres der første gangs behandling ble foretatt innen utløpet av det året du fyller 20 år.

siden administreres av GNett